עזבונות

באפשרותך נתינה עתידית למען ילדים לאחר 120 .
ההנצחה תתבצע בהתאם לנוהלי אגודה ישראלית לכפרי ילדים בצורה מכובדת,
בהתאם לרצון המצווה ובתיאום עם מנהל העיזבון ו/או המשפחה.
לפרטים ניתן לפנות:

משרד הראשי
בטלפון: 03-6132438 או donations@soschildren.org.il